Bosh sahifa | Yangi pedtexnologiyalar

Yangi pedtexnologiyalar

Tarbiyachilar va interfaol ta’lim metodlari

Interfaol usullar – o‘quvchilar, tinglov­chilar va o‘qituvchi o‘rtasida o‘zaro harakatni talab qiluvchi metod. O‘qitishning interfaol usullari tinglovchining yuqori faolligini, olingan ma’lumotlarni ijodiy qayta anglashni taqozo etadi. Interfaol o‘qitishning asosiy mezonlari: norasmiy munozara, materialni erkin bayon qilish imkoniyatlari, kam miqdorda ma’ruzalar, ammo ko‘p miqdorda seminar, tinglovchining tashabbusi, jamoa harakatini talab qiluvchi guruhiy topshiriqlar mavjudligi, yozma ishlarning bajarilishidir. Uslub: Bahs-munozara, guruhlar bo‘yicha …

Batafsil

Bolalarga qum bilan chizish san’atini o‘rgatish

Maktabgacha bo‘lgan davr – bolaning uni o‘rab turgan olam bilan tanishish va bilish davri hisoblanadi. Bu oraliq vaqt uning atrofga bo‘lgan e’tibor va qiziquvchanligining rivojlanishi bilan sodir bo‘ladigan dastlabki ijtimoiy hayotga aralashishidan iborat. Ilmiy izlanishlarning ko‘rsatishicha, bola nafaqat narsalarning tuzilishi, shakli, ko‘rinishi va miqdorini, balki uni o‘rab turgan borliqning go‘zalligini ham tezlik bilan o‘zlashtirish qobiliyatini ancha erta egallab olarkan. Shu …

Batafsil

Portfolio – imkoniyat izlash

Portfolio yig‘ish zamonaviy baholash usullaridan biri hisoblanib, bu usul bola shaxsiga yo‘naltirilgan metodlardan biridir. “Portfolio” so‘zi italyan tilidan tarjima qilinganda “mutaxassis papkasi” ma’nosini beradi. Portfolio – yutuq, imkoniyat va muvaffaqiyatlarni namoyish etishga mo‘ljallangan ishlar majmuyidir. Shuningdek, portfolio tarbiyachi uchun har bir bolaning ma’lum davrda erish­gan yutuqlarini baholash va saqlab qolish usuli. Tarbiyalanuvchi uchun esa kichkintoyning intilishi, rivojlanishi va yutuqlarini yuzaga …

Batafsil

Bolaning rivojlanishini baholash

Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlani­shini to‘g‘ri baholash uchun aniq bir yo‘nalish­ni belgilab olish muhimdir. Kichkintoyni baholashdagi asosiy vazifa – motivatsion bo‘lib, bu uni o‘z faoliyati natijasini yaxshilashga, xulqini o‘zgartirishga undashi kerak. Baholash doimo baholovchining munosabatini, ya’ni kattalarni faoliyat eksperti yoki muammoli vaziyat ishtirokchisi sifatida namoyon etadi. Kattalar o‘zlarining baholari orqali bolaning faolligini aks ettiradi, ular uchun qandaydir ko‘zgu rolini bajaradi. Ularning …

Batafsil

Mashg‘ulot samaradorligini oshirishda to‘garak rahbarining o‘rni

Ta’lim jarayonini ijodiy yondashuv asosida tashkil etishda interfaol ta’lim va interfaol metodlarning o‘rni beqiyosdir. Zero, ular o‘z mohiyatiga ko‘ra o‘quvchilarni faollikka undash, ta’lim jarayonida qizg‘in bahs va munozaralarni yuzaga keltirish imkoniyatiga ega. Darslarga yaxshi tayyorgarlik ko‘rish mash­g‘ulotning tartibli, mazmunli va qiziqarli ke­chishini ta’minlabgina qolmay, berilayotgan bilimlarning o‘quvchilar tomonidan samarali o‘zlashtirilishiga yordam beradi. To‘garak mash­g‘ulotiga tayyorgarlik ko‘rish o‘z mutaxassisligini yaxshi bilgan …

Batafsil