Bosh sahifa | Maktabga tayyorlov | To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

To‘g‘ri talaffuz to‘g‘ri yozuv bilan mushtarak bo‘lsa…

7. “Bedana” so‘zini talaffuz qiling. So‘z­dagi unli va undosh tovushlarni ajrating.

• “Bedana” sо‘zida nechta bо‘g‘in bor? Nima uchun?
• Sо‘zdagi birinchi tovush qaysi? U jarangli yoki jarangsiz tovushmi?
• Sо‘zdagi ikkinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi? Nima uchun?
• Sо‘zdagi uchinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi, jarangli yoki jarangsiz tovushmi?
• Sо‘zdagi tо‘rtinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi? Nima uchun?
• Sо‘zdagi beshinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi?
• Sо‘zdagi oltinchi tovush qaysi? U unli yoki undosh tovushmi?
• Sо‘zda nechta tovush bor?
• Sо‘zdagi birinchi bо‘g‘inni ayting.
• Sо‘zdagi ikkinchi bо‘g‘inni ayting.
• Sо‘zdagi uchinchi bо‘g‘inni ayting.

8. “E” tovushi mana bunday harf bilan ifodalanadi.

“E” Hovlidagi narvoncha
Birdan sinib qolibdi.
Bitta ustuni tushib
“E” harfi bо‘p qolibdi.

9. “E” tovushini yozish uchun zarur bо‘lgan qismlarni tanlang va uni hosil qiling!

10. Barmoqlaringiz bilan “E” harfini hosil qiling.

Diqqat bilan kuzating: jim­jiloqni bosh barmoq ora­siga yashiramiz. Kо‘r­sat­kich, nom­siz va о‘r­ta barmoqni о‘ng tomonga qaratamiz.
Ikkinchi qо‘lning kо‘r­satkich barmog‘ini birinchi qо‘lning uchta barmog‘i bilan birlashtiramiz.
Ular birgalikda “E” harfini hosil qilishadi.

 

11. “Bedana” so‘zini qo‘l barmoqlari yor­damida hosil qiling.

12. “E” tovushi ni­ma­lardan ho­sil qi­li­n­gan?

• Rasmdan “E” harfiga о‘xshash shaklni toping!

13. O‘qing.

RE NE SE
ER EN ES

Bir bo‘g‘inli so‘zlarni o‘qing va tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qiling:

EL EK BEL BET

Check Also

BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHNING METODIK-TASHKILIY ASOSLARI

Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog`lom va yetuk qilib maktabga tayyorlash maqsadini ko`zlaydi. Ta’lim-tarbiya qancha erta …